Ons skool

ALGEMEEN

Die Laerskool WA Joubert was gedurende die tydperk 1919 tot 1952, die  oefenskool van die destydse Opleidingskollege, Paarl.  Sedert 1953 het dit egter ‘n volwaardige laerskool geword.

 • Dit is tans ‘n skool van middelmatige grootte. (± 350 leerders)
 • Die skool is in die sentrale gedeelte van die dorp geleë.
 • ‘n Volledige hulpspan (bv. sielkundige, leesterapeut, arbeidsterapeut,  ens.) is tot die ouers se beskikking.

Die verwesenliking van die skool se missie is vir elkeen verbonde aan hierdie trotse inrigting van kardinale belang.

ONS ONDERNEMING

Ons onderneem om deur middel van kwaliteit opvoeding aan leerders genoegsame geleenthede te bied op akademiese-, sport- en kultuurgebied.

Ons wil leerders met ‘n toekomsgerigte en kreatiewe benadering laat streef na uitnemendheid en begelei om hul volle potensiaal te bereik.  Ons basistaal is Afrikaans.

Ons strewe is om elke kind te laat ontwikkel tot ‘n unieke en gebalanseerde individu wat die noodsaaklikheid van die volgende kernwaardes sal verstaan en uitleef.

OUERONDERNEMING

Leerders sal slegs vir toelating oorweeg word nadat die ouers ‘n onderneming onderteken het om die skoolreëls en toelatingsbeleid van die skool te onderskryf en toe te sien dat hulle kinders hul daaraan onderwerp:
 
 • om saam met hulle kinders die tradisies, gebruike, konvensies en etiese waardes van Laerskool WA Joubert te eerbiedig;
 • om sy finansiële verpligtinge teenoor die skool na te kom;
 • om toe te sien dat die skooldrag van die skool gedra sal word;
 • om toe te sien dat wanneer ‘n leerder hom/haar bereid verklaar het tot deelname aan kulturele- of sportbedrywighede, dit deurgevoer sal word, of dat onttrekking met die verantwoordelike persoon bespreek word;
 • om sodanige skoolgelde en heffings wat die Beheerliggaam van tyd tot tyd vasstel op aanvraag, maar onderworpe aan sodanige uitstel verleen mag word, te betaal.  Indien enige bedrag vir langer as negentig dae uitstaande is, sal rente op die uitstaande bedrag gehef word teen ‘n markverwante koers.  Indien dit vir die Beheerliggaam nodig word om enige gelde, deur ‘n ouer of voog verskuldig, deur ‘n prokureur te laat invorder, sal die betrokke ouer of voog aanspreeklik wees vir regskoste, insluitende prokureur-, kliëntkoste en invorderingskommissie soos deur die prokureur van die Beheerliggaam gehef.

Hierdie beleid is gerig op die handhawing van standaarde en norme, behoud van die skool se etos en die optimale verwesenliking van die skool se potensiaal.

Ons waardes

LEUSE

 
 • EXCELSIOR  -  ALTYD HOëR
 

VIER KERNWAARDES

 • Respek
 • Dissipline
 • Integriteit
 • Liefde
 

GEDEELDE WAARDES VAN WA JOUBERT

 • Liefde
 • Die kind kom altyd eerste
 • Intellektuele en geestelike groei
 • ‘n Positiewe selfbeeld
 • Vestiging van waardes en gesindhede
 • Selfdissipline
 • Leierskapsontwikkeling
 • Kultuurtrots
 • Buitelugopvoeding
 • Sensitiwiteit vir die individu se struikelblokke
 • Gesonde ouer-kind-onderwyser-verhouding

SKOOLREëLS

Voorkoms van leerders

Die persoonlike voorkoms en kleredrag van ‘n leerder moet voldoen aan die norme en waardes van die skool, asook om die beeld van die skool eer aan te doen.
 

Gedrag en optrede van leerder 

Leerders moet die skool tydens die vasgestelde skoolure stiptelik bywoon. ‘n Leerder mag nie gedurende skoolure sonder verlof uit ‘n klas afwesig wees of die skoolterrein verlaat nie.  Ingeval van afwesigheid, moet die ouers ‘n rede aan die skoolhoof verstrek. 

Terwyl ‘n leerder onder die skool se toesig is, mag hy/sy nie ‘n medeleerder se liggaamlike welsyn benadeel of in gevaar stel nie, en mag hy/sy nie wapens, speelgoed of stowwe wat liggaamlike besering kan veroorsaak, in sy/haar besit hê nie. 

Terwyl hy/sy onder die skool se toesig is, mag ‘n leerder nie dwelm-middels, alkoholiese drank, afstootlike leesstof of materiaal in sy/haar besit hê nie, of aan ander gee nie. 

Skool- of persoonlike eiendom mag nie beskadig, ontsier of besoedel word nie. 

Leerders mag geen fasiliteite en toerusting van die skool, insluitende dié vir sport, buite die skoolure sonder toestemming gebruik nie. 

Geen leerder mag minagting teenoor die Republiek van Suid-Afrika se nasionale simbole of die skool se kodes openbaar nie. 

Geen leerder mag op enige wyse die naam van sy/haar skool in oneer bring nie.  Dit sluit besoeke in skooldrag by ongewenste plekke, asook ongewenste gedrag, in. 

Geen rommel mag rondgestrooi word nie. 

Indien skooleiendom per ongeluk beskadig word, moet dit onmiddellik by ‘n personeellid aangemeld word deur die betrokke persoon of leerlingraadslede wat daarvan bewus is.  Moedswillige beskadiging van eiendom moet deur die skuldige vervang of herstel word.

Geen leerder mag voor skool, na skool of tydens pouses sonder toestemming van ‘n onderwyser in klaskamers, in die saal of in ‘n gebou van die skool, wees nie.  Tydens reënweer mag leerders pouses in die gange wees.  Die opvoeder aan diens, sal toesig hou. 

Alle leerders wat afwesig was, moet die oggend van hul terugkeer ‘n brief/doktersertifikaat van die ouer/voog by die klasonderwyser inhandig.


Gedragskode 

Alle leerders is onderhewig aan die skool se gedragskode soos deur die skoolbestuurspan en Beheerliggaam bepaal.  Ouers ontvang en teken die gedragskode aan die begin van elke skooljaar.


Ouerbesoek

Alle ouers/besoekers wat tydens skoolure die terrein betree, moet aanmeld by die sekretaresse.  Geen ouers/besoekers kan in gange/klasse tydens die skooldag toegelaat word nie.  Hierdie reëling is nie van toepassing tydens publieke byeenkomste en in die gevalle waar spesifieke uitnodigings gerig is nie.  Die veiligheid van leerders is prioriteit.


Leerlingleiers

Leerlingleiers is verantwoordelik vir die uitvoering van spesifieke take soos aan hul opgedra.

TOELATINGSVEREISTES

Toelatingsbeleid

As statutêre verkose liggaam, verteenwoordigend van die ouergemeen-skap, is die Beheerliggaam verantwoordelik vir die bepaling van die toelatingsbeleid van hierdie skool.  Die skoolhoof, in sy hoedanigheid as lid van die Beheerliggaam, is verantwoordelik vir die uitvoering van die beleid in die praktyk.

‘n Leerder kan tot die Laerskool WA Joubert toegelaat word indien ‘n ouer die meegaande beleid van die skool goedkeur, onderteken en bereid is om hom daarby neer te lê en bereid is om sy verpligting/verantwoordelikhede dienooreenkomstig na te kom.
 

Aansoek om toelating

Aansoekvorms om toelating is by die skool verkrygbaar. Inskrywings vind gedurende die voorafgaande jaar plaas.  Om teleurstelling te voorkom, word u versoek om u aansoek vroegtydig in te dien.  Laat inskrywings word wel aanvaar, maar inskrywings wat betyds afgehandel word, help ons met die beplanning vir die nuwe jaar.

Indien dit enigsins moontlik is, sal die skoolhoof baie graag die ouers en die nuwe leerders persoonlik wil ontmoet tydens inskrywing, of so nie, by die eerste gepaste geleentheid.  Dit is in u kind se belang dat ons op persoonlike vlak oor sy/haar toekoms sal besin.

Vir die inskrywing moet u asseblief die volgende voltooi :

Aansoekvorm vir toelating tot die Laerskool WA Joubert.  Leerders se identiteitsdokument/geboortebewys, asook ‘n onlangse foto van die leerder, moet die aansoek vergesel.  Afskrifte van ouer/s se ID-dokumente, bewys van woonadres. ‘pay slips’ asook laaste rapport/verslag word verlang.


Bedieningsgebied 

Die Beheerliggaam gee voorkeur aan leerders afkomstig uit die natuurlike voedingsgebied van Laerskool WA Joubert.
 

Akademiese Standaard 

Leerders word toegelaat tot die skool op voorwaarde dat hulle deur hulle vermoë, potensiaal, gedrag en gesindheid in staat sal wees om die akademiese standaard van die skool, soos bepaal deur die 

Beheerliggaam en personeel, te handhaaf.  Indien dit blyk dat ‘n bepaalde leerder ‘n agterstand het ten opsigte van die akademiese standaard wat verwag word, en dit nie deur normale onderwys uitgewis kan word nie, sal die ouer aangemoedig word om die leerder deur ‘n professionele persoon te laat toets.


Skoolkurrikulum 

Die leerplanne, soos deur die Departement van Onderwys voorgeskryf, sal gebruik word.  ‘n Hoë standaard van onderrig, eksaminering, ko-kurrikulêre aktiwiteite en die verskaffing van fasiliteite sal gehandhaaf word.
 

Ouderdomsbeperking 

Nuwe leerders word slegs tot die skool toegelaat indien hulle ouderdom met nie meer as 2 (twee) jaar verskil van die gemiddelde ouderdom vir die toepaslike graad nie.  Bewys van ouderdom moet gelewer word.
 

Klasgroottebeperking 

By die oorweging of ‘n nuwe leerder tot ‘n bepaalde klas of graad toegelaat kan word of nie, sal die optimale of wenslike grootte van die klas in ag geneem word, soos deur die Beheerliggaam bepaal.
 

Vakansiedae 

Slegs openbare vakansiedae, soos deur wetgewing bepaal, word erken.
 

Politiek 

Daar word van alle lede van die skoolgemeenskap verwag om nie in skoolverband te assosieer met, of deel te neem aan optrede van enige partypolitieke of buite-parlementêre politieke organisasie, massa-beweging of drukgroep sonder die verlof van die Beheerliggaam nie.  

Lede van die skoolgemeenskap mag ook nie die skool of enige aspek daarvan by politieke optrede betrek nie.  Leerders wat na die oordeel van die Beheerliggaam georganiseerde wegbly-aksies ten opsigte van skoolbedrywighede aanstig of daaraan deelneem, verbeur daarmee hul toelatingsvoorreg en kan verdere bywoning tot die skool geweier word.


Gedrag 

Die Beheerliggaam behou die reg voor om ‘n leerder wie se skoolby-woning as gevolg van ‘n rekord van wangedrag by ‘n ander skool beëindig is, toe te laat al dan nie.


Voorlopige toelating 

Indien daar enige onduidelikheid is oor enige van die bogenoemde toelatingsaspekte, mag sodanige leerder vir hoogstens ‘n periode van een kwartaal tot die skool toegelaat word, voordat permanente toelating sal geskied.
 

Wysiging van Toelatingsbeleid 

Die bepalings van hierdie toelatingsbeleid kan gewysig word indien die meerderheid van die Beheerliggaam toestem tot sodanige wysiging.  

Indien sodanige wysiging goedgekeur word, sal alle partye daaraan gebonde wees, net so asof dit hierin vervat is.